Русские в Чехии и Моравии

ARS POETIKA 2009

 

ARS POETICA – 2009


I. Cíl festivalu
Prostřednictvím přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní přispívat k poznávání ruské kultury a umění.

II. Pořadatelé regionálního kola festivalu
Česko-ruská společnost, o.s., Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU, Česká asociace rusistů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR.

III. Účastníci festivalu
Na přehlídkách ARS POETICA – Puškinův památník mohou vystoupit žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VŠ a absolventi VŠ.

IV. Obecné zásady
1. Program je přednesen zpravidla v jazyce ruském. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text rusky píšícího autora přednesen v jiném (např. mateřském) jazyce. Do celostátní přehlídky postupují pouze vystoupení v ruském jazyce.
2. Účastníci neopakují program, s nímž vystoupili v minulých ročnících.
3. Pořadí vystoupení určuje organizační výbor.
4. Délka vystoupení v kategoriích jednotlivců (i duo, trio) do 7 minut, kolektivů do 10 minut.

V. Oblasti vystoupení
A) oblast slovního projevu :
přednes poezie, prózy, dramatické scénky, pásma a montáže, ve kterých převládá mluvené slovo.
1. žáci ZŠ 1. – 9. ročník - sólová recitace
2. žáci ZŠ 1. – 9. ročník - kolektiv do 10 členů
3. studenti SŠ, SOU, VŠ - sólová recitace
4. studenti SŠ, SOU, VŠ - kolektiv do 10 členů

B) oblast hudebního projevu :
zpěv – sólo, duo, trio – písně, árie apod., pásma a montáže, ve kterých převládá zpěv
5. žáci ZŠ 1. – 9. ročník - sólo, duo, trio
6. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólo, duo, trio

C) oblast slovního a hudebního projevu :
absolventi VŠ
Interpreta doprovází dospělá osoba, která vystoupení připravila. Hudební doprovod (u obou soutěžních oblastí) tvoří maximálně 3 osoby.

VI. Termíny konání přehlídek
okresní - do konce února 2009
regionální / zemské – do poloviny dubna 2009
celostátní – květen 2009
mezinárodní prezentace – září až říjen 2009

 

VII. Průběh festivalu
Okresní a regionální přehlídky
Krajské rady (MR) ČRS, příp. regionální výbory ČAR soustředí a zorganizují okresní či regionální / zemské přehlídky. Jmenují umělecky i jazykově kvalifikované odborné poradce.
Po ukončení krajské / zemské či regionální přehlídky odešle příslušná komise ČRS nebo RV ČAR přihlášku reprezentantů okresu či regionu do celostátní přehlídky – ČR ČRS (nejvýše 8 vystoupení)

Mezinárodní přehlídka a prezentace
Výběr účastníků provedou poradci celostátní přehlídky s přihlédnutím k dramaturgickému pojetí mezinárodní přehlídky a prezentace.

VIII. Při výběru vystoupení sledují poradci
- volbu textu vzhledem k možnostem recitátora a pojetí textové předlohy.
- jazykovou úroveň – přízvuk, výslovnost, intonaci.
- umělecké ztvárnění – emocionální stránku výkonu, fantazijní předpoklady a představivost.
- technické ztvárnění – znalost textu a jeho členění, rytmus a dynamiku výkonu, pohybovou kulturu a mimiku, délku vystoupení.
- celkový dojem z vystoupení – působivost projevu, originalita výkonu, osobitost interpreta.
- po skončení přehlídky sestaví poradci a předseda komise závěrečnou zprávu, kde uvedou :
. místo a termín konání přehlídky
. jména odborných poradců
. počet účastníků, jmen reprezentantů okresu nebo regionu s přesnou adresou školy a bydliště, jejich umístění, repertoár, se kterým zvítězili,
. jméno a adresu osoby, jež účastníka připravila.
Zprávu zašlou České radě ČRS.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Obsah konverzační soutěže v RJ (tzv. olympiáda)

 

1. písemná část – poslech textu, písemné odpovědi
2. ústní část – monologický projev na zadané téma (výběr losem), následné reakce ostatních studentů - dialog
3. ústní část – monolog. Studenti dostanou obrázky, ke kterým sestaví monolog („povídání“) – 3 min.

Konverzační témata

1. kategorie

О себе (имя, фамилия, возраст).
Мои друзья.
Моя семья (родители, брат, сестра, дедушка, бабушка).
Наш дом, наша квартира.
Мой день рождения.
Школа. Наша школа.
Предметы, которые я изучаю.
Наши учителя.
Иностранные языки.
Обычный школьный день.
Сбободное время.
Каникулы.
Моя любимая книга.
Телевизор в жизни человека.
Мой любимый фильм.
Музыка.
Виды спорта. Спортсмены.

2. kategorie
Какие люди мне нравятся. Черты характера.
Мои родители, семейные отношения. Семейные праздники.
Что бы я хотел изменить в моем характере?
Почемы я выбрал русский язык? Чем он меня привлекает?
Мой любимый учитель.
Как можно улучшить школьное обучение?
Моя страна. Столица. Интересные места.
Город, в котором я живу.
Какие увлечения есть у меня и моих друзей.
Что бы я хотел увидеть в России?
Популярные личности моей страны, России.
Олимпийские игры. Спорт в жизни нашей страны.
Природа. Как связан человек с природой. Надо ли охранять прирoду?
Искусство и молодежь. Виды искусства.
Роль искусства в моей жизни.
Национальные сувениры.

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Přihláška do krajského kola soutěže v RUSKÉM JAZYCE


Jméno a příjmení: ........................................................................................…………………..…
Adresa bydliště: .......................................................................……………………PSČ…………
tel.: ..........…………………………………. e-mail:……………………………………….……..
ročník školy.........…………………………………………….jazyková kategorie:…..............…..
jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............………………………………………………….…
Přesný název a adresa školy: ....................................................................………………………...
.............................................................………………………………………. PSČ........................
tel.:…………………..……fax……… ..........………e-mail:…………………………..………….


Adresa školy vč. PSC, tel., e-mail:
Okres:
Počet žáků soutěžících ve školním kole:
Připomínky a doporučení:
Jméno a podpis odpovědného učitele:


Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu
s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a že zejména:
a) nepobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
b) daný jazyk není materským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. není od narození vychováván v daném jazyce, takže ho nemůže používat rovnocenně jazyku materskému;
c) žák v rámci školní docházky se neučí/se neučil alespoň po dobu jednoho školního roku více předmětů v daném jazyce - například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium.

………………………………………. ………………………………………..
podpis soutěžícího podpis odpovědného učitele


Organizátor krajského kola zašle údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, okresní, krajské) a jazycích (N, A, R, F, Š, L) Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace o účasti ve školním kole 200…/200…

(vyplní předmětová komise školy)
Kategorie:
Adresa školy vč. PSČ, tel., e-mail:
Okres:
Počet žáků soutěžících ve školním kole:
Připomínky a doporučení:
Jméno a podpis odpovědného učitele:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

PŘIHLÁŠKA

do regionálního kola ARS POETICA – Puškinův památník, 25. března 2009 v Brně
Místo konání : aula Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7.


Název a sídlo školy : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Tel.,fax, e-mail : …………………………………………………………………………..


Do regionálního kola přihlašujeme v oblasti :

A) Slovního projevu v kategorii : ……………………………………………………………
Jméno / počet soutěžících : ……………………………………………………………

B) Hudebního projevu v kategorii: ……………………………………………………………
Jméno / počet soutěžících : ……………………………………………………………

C) Slovního i hudebního projevu (absolventi VŠ) v kategorii : ………………………………
………………………………………………………………………………………………
Jméno / počet soutěžících : ……………………………………………………………

 

Jméno autora : ……………………………………………………………………………..
Název díla : ……………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení soutěžícího : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...

( V případě potřeby rozepište na druhé straně přihlášky)


Jména a příjmení, adresa, e-mail doprovodu soutěžícího :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Podpis odpovědného zástupce : ………………………………………………………………

Odešlete prosím do 25. března 2009 na uvedené kontaktní adresy.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Česko-ruská společnost – krajská rada Brno
Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU
Česká asociace rusistů – pobočka Brno

___________________________________________________________________________


Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,


v letošním roce se uskuteční již 43. ročník festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.

Program v regionálním kole naší soutěžní přehlídky je soutěžícími přednesen zpravidla v ruském jazyce. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text rusky píšícího autora přednesen v mateřském jazyce.
Spolupořadateli festivalu jsou občanské sdružení Česko-ruská společnost, Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU, Česká asociace rusistů, Nadace A.S. Puškina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo kultury ČR.
V případě, že studenti a žáci Vaší školy za podpory Vašich pedagogů budou mít zájem účastnit se tohoto festivalu, popř. uvítáte-li možnost vyslat vítěze Vašeho školního kola do kola regionálního, zasíláme Vám propozice a zároveň Vás srdečně zveme k účasti v tomto regionálním kole.

Regionální kolo se uskuteční

V BRNĚ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU 4. DUBNA 2009 (SOBOTA).

Zahájení přehlídky: v 10,00 hodin
Předpokládaný konec: do 14,00 hodin
Doprava k budově PdF MU : MHD tramvaj č. 2 od Hlavního nádraží (vlakové nádraží),
směr Modřice, zastávka Poříčí.

Přihlášky (viz přiložený formulář) zašlete do 25. března 2009 na níže uvedené adresy.
Mimobrněnským účastníkům bude cestovné uhrazeno.

Věříme, že i v letošním ročníku budeme moci mezi účastníky festivalu přivítat zástupce Vaší školy.

Kontaktní adresy :
Dobromila Kosinová – Pellicova 5, Brno 602 00, tel. : 543 246 310, mobil : 604 325 834
Renée Grenarová – KRJaL, PdF MU, Poříčí 9, Brno 603 00
e-mail : grenarova@ped.muni.cz, renee.grenarova@seznam.cz


Dobromila Kosinová PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.
Česko-ruská společnost KRJaL PdF MU, ČAR


V Brně dne 12. ledna 2009

 


 

 

ARS POETIKA

/album/ars-poetika/medail-josefa-jungmana1-jpg1/
/album/ars-poetika/oceneni-za-puskinuv-pam-jpg1/

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

www.centrum-ruske-diaspory,webnode.cz