Русские в Чехии и Моравии

Dějiny Česka

 

Dějiny České republiky

Území Území České republiky se skládá ze tří historickcýh částí – Čech, Moravy a části Slezska
2. – 1. stol. př.n.l. Keltské kmeny osidlují české území. Jedním z nich je kmen Bójů, někdy nazývaný též Bohemians. Odtud pochází latinský název Bohemia (Čechy). Později byly keltské kmeny nahrazeny germánskými.
Přelom 6. stol. Od jihovýchodu přicházejí slovanské kmeny.
Kolem r. 620 Povstání slovanských kmenů proti Avarům. Úspěšné povstání vedl franský kupec Sámo.
623 – 624 623-624 Sámo založil Franskou říši, v jejímž čelé stál 35 let.
830 – 836 830-836 Vznik Velkomoravské říše.
836 Ze Soluně přicházejí na Velkou Moravu bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj a rozšiřují zde slovanskou liturgii. Konstantin vytváří staroslověnský jazyk a spolu se svým bratrem překládá do staroslověnštiny Nový zákon.
907 Zánik Velkomoravské říše.
Přelom 9. stol. Počátky české státnosti. Objevují se slovanské kmeny, které mezi sebou komunikují českým jazykem, a začínají vytvářet český národ.
Kolem r. 885 Z Levého Hradce do Prahy je přeneseno sídlo českých knížat. Praha Se stává hlavním politickým a kulturním centrem nového Českého Státu. V této době je založen Pražský hrad.
921-929 nebo 935 Období vlády knížete Václava, během níž byla založena Svatovítská katedrála na Pražském hradě. Kníže Václav byl zavražděn v Boleslavi svým bratrem Boleslavem. Byl prohlášen za svatého a rovněž za patrona českých zemí. Tohoto významného českého vládce připomíná monumentální jezdecká socha v horní části Václavského náměstí.
973 Založení biskupství pražského.
1085 Vratislav II. obdržel titul krále a stal se prvním českým králem.
1198 Titul krále získal český vládce Přemysl Otakar I.
1212 Římský král Fridrich II. vydal v Basileji Přemyslovi Zlatou bulu sicilskou – dokument, který povýšil české knížectví na dědičné království a zajistil českým panovníkúm dědičný královský titul.
13. stol. Němečtí kolonisté proudí do Čech a na Moravu, přinášejí sebou nové zemědělské techniky a právní instituci města. Vznikají stále nová města, města královská se rozšiřují a získávají na významu. Rovněž pražská aglomerace se stává městem. Nastupuje nový umělecký sloh – - gotika.
1230 Založení Starého Města pražského.
1257 Založení Malé Strany.
1253 – 1278 Vláda Přemysla Otakara II. – „krále železného a zlatého“, který za své vlády dosáhl i na korunu římského krále. Byl však poražen r.1278 Rudolfem Habsburským v bitvě na Moravském poli.
1300 Během vlády Václava II., Přemyslova syna, byla provedena zásadní měnová reforma. Starou denárovou měnu nahradily nové mince – stříbrné pražské groše, které se razily v Kutné Hoře. Václav II. získal polskou korunu. Zemřel r. 1305.
1306 V Olomouci byl zavražděn Václav III, syn Václava II. To znamenalo vymření přemyslovské dynastie „po meči“. Přemyslovci vládli v českých zemích více než 400 let.
1310 Na český trůn nastoupil Jan Lucemburský, manžel Elišky Přemyslovny.
Kolem 1320 Byla založena další pražská čtvrť Hradčany.
1338 Založení Staroměstské radnice.
1344 Pražské buskupství bylo povýšeno na arcibiskupství. Zároveň byla provedena přestavba katedrály Sv. Víta na Pražském hradě na velkolepou gotickou katedrálu.
1346 Českým králem se stává Karel IV. (původně křtěný Václav) a získává i titul římského krále. Za centrum své moci považuje České království.. Praha se stává hlavním městem království českého i celé říše římské.
1348 Karel IV. zakládá Pražskou univerzitu, první ve střední Evropě, a Nové Město pražské. Během své vlády přestavuje královský palác na Pražském hradě i Vyšehrad. Staví Kamenný most, dnes nazývaný Karlův, a hrad Karlštejn.
1355 Karel IV. je zvolen římským císařem.
1378 Karel IV. umírá.
1419 - 1434 Husitká revoluce c Čechách. Byla hnutím za reformu v církvi. Za vlády Václava IV., syna Karla IV., došlo r ekonomické depresi. Církev však rozšiřovala svou moc, hromadila majetek (v té době vlastnila celou jed jednu třetinu veškeré půdy) a stupňovala útlak prostých křesťanů. A tak v Čechách, stejně jako jinde v Evropě, rostla kritika církve a potřeba církevních reforem. Hlavním reformátorem v Čechách byl Mistr Jan Hus, který kázal své myšlenky česky a prostému lisu v Betlémské kapli. Požadoval, aby veškerá církevní správa probíhala v souladu s Biblí, kterou přeložil do češtiny. Pro své myšlenky byl 6. července r. 1415 upálen v Kostnici. Za počátek husitského povstání je považována První pražská defenestrace, kdy pražané vedení Janem Želivským, zaútočili na Novoměstskou radnici a přítomné konšely vyhodili z okna. Hlavním vůdcem Husitů v boji proti katolické církvi byl Jan Žižkaz Trocnova. Husitské povstání skončilo porážkou husitů v bitvě u Lipan v r. 1434
1458 Českým králem byl zvolen Jiří z Poděbrad. Jiří je nazýván „králem dvojího lidu (katolíků a kališníků). Předložil plán na vytvoření mezinárodní mírové organizace Liga křesťanských panovníků (jakousi předchůdkyni dnešní OSN). Liga by měla za úkol omezit moc papeže, řešit spory mezi státy mírovou cestou a společný postup v boji proti tureckému nebezpečí z východu. Plán však nevyšel.
1471 Jiří z Poděbrad umírá.
1526 Ferdinand Habsburský byl zvolen králem českým. Tím nastupuje na český trůn habsburská dynastie a vládne v Čechách až do roku 1918.
1583 - 1611 Vláda Rudolfa II. Za své sídlo si volí Prahu. Byl především vyhlášeným sběratelem uměleckých děl a mecenášem umělců a vědců, jako byli Tycho de Brahe nebo Johannes Kepler.
1620 Bitva na Bílé hoře. Česká šlechta byla poražena Habsburky a český trůn prohlášen za dědictví habsburské dynastie. V souvislosti s novým uspořádáním tisíce lidí emigrovaly z Čech. Mezi nimi Jan Ámos Komenský (Comenius), zakladatel moderní pedagogiky.
Přelom 17.a 18. stol. V Čechách se zabydlel nový umělecký sloh – baroko. V novém slohu byl postaven nespočet církevních staveb, zámků, celých měst a vesnic. Předními představiteli baroka v Čechách byli např. architekti K.I. Dientzenhofer a J.B. Santini nebo sochaři Ferdinand Brokoff a M.B. Braun.
Přelom 17.a 18. stol. Absolutistická Habsburská monarchie patří k nejsilnějším v Evropě. Nyní zahrnuje české země, rakouská území, Uhry a další teritoria.
1740 – 1780 Vláda Marie Terezie. Tato panovnice uskutečnila některé osvícenské reformy, např. v r. 1774 zavedla povinnou školní docházku, reorga- nizovala vládu a uskutečnila reformy v zemědělství (Uhry) a v průmyslu (Čechy).
1741 - 1748 Válka za dědictví rakouské. Habsburská monarchie ztratila většinu Slezska.
1756 - 1763 Sedmiletá válka – ztráta zbytku Slezska.
1780 – 1790 Vláda císaře Josefa II., syna Marie Terezie.
1781 Josef II. vydává Toleranční patent, který umožnil vedle římsko- katolického existneci dalších třech náboženství a byl tak prvním krůčkem k nastolení náboženské svobody. Vydal rovněž patent o zrušení nevolnictví, který nahradil nevolnictví mírnějším pod- danstvím.
1784 Počátky českého národního obrození.
1848 Revoluční rok v Čechách. Čeští představitelé požadují zavedení federálních principů , které zrovnoprávní postavení slovanských národů v rámci Habsburské monarchie (tzv.austro- -slavislum). Jejich požadavky nebyly vyslyšeny.
1848 – 1916 Vláda císaře Františka Josefa I.. Obnovila absolutistickou Habsburskou monarchii.
1914 Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu, vlastníka zámku Konopiště. Atentát byl signálem k vypuknutí 1. svě- tové války.
1914 – 1918 První světová válka. Během války se začaly politické aktivity Tomáše Garrigua Masaryka v zahraničí. Jejich cílem bylo založení nového Samostatného státu Čechů a Slováků.
28. říjen 1918 Vyhlášení nezávislosti Československa. Mírová konference ve Versailles definitivně stanovila hranice nového státu.
14. listopad 1918 Tomáš Garrigue Masaryk je zvolem prvním prezidentem samostatného Československého státu. Hlavním městem se stává Praha.
1918 – 1938 Období tzv. první republiky. Československo patří mezi deset nevyspě- lejších státu světa.
29. září 1938 Mnichovská dohoda – podepsaná Adolfem Hitlerem, Nevillem Chamberlainem, Edouardem Daladierem a Benitem Mussolinim, nařídila Československu vzdát se části svých území ve prospěch hitlerovského Německa.
14. březen 1939 Slovenský parlament vyhlásil nezávislost Slovenského státu.
15. březen 1939 Československo je okupováno fašistickým Německem.
27. květen 1942 Spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha., což vyvolalo maximální fašistický teror vůči českému obyvatelstvu, např. byly srovnány se zemí Lidice.
29. srpen 1944 Začátek Slovenského národního povstání, které otevřelo cestu do země pro Rudou armádu.
5. květen 1945 Pražské povstání – povstání pražského lidu proti německým okupantům.
9. květen 1945 Osvobození Prahy. Podle dohody mezi USA a Sovětským svazem osvobodila Prahu sovětská armáda, zatímco Američané stáli na linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. Dnes se za den osvobo- zení Československa považuje 8. květen 1945
25. únor 1948 Prezident Edvard Beneš přijal demisi demokratických poslanců a pověřil komunistu Klementa Gottwalda sestavením vlády. Klement Gottwald byl pak zvolen prezidentem republiky. Dlouhých 41 let pak komunisté zůstali u vlády a země byla podřízena sovětské diktatuře.
21. srpen 1968 Okupace Československa armádami 5 socialistických států znamenala konec „Pražského jara“ a snah o liberalizaci komunistické strany v čele s Alexanderem Dubčekem a vytvoření specifického modelu „socialismu s lidskou tváří“.
17. listopad 1989 V 80. letech došlo díky působení mnoha vlivů (úpadek ekonomiky, Gorbačovovy liberální reformy v Sovětském svazu, pád Berlínské zdi) k oslabení a destabilizaci komunismu. Množili se protesty a demonstrace obyvatel proti režimu. 17. listopadu komunistická policie brutálně potlačila studentskou demonstraci, konanou u příležitosti 50. výročí nacistické represe vůči českým vysokoškolským studentům a uzavření všech vysokých škol. Toto datum znamená začátek tzv. „sametové revoluce“ proti komunistické vládě v Československu.
29. prosinec 1989 Prezidentem Československa byl zvolen Václav Havel, bývalý disident, a vůdčí osobnost antikomunistického hnutí.
1. leden 1993 Československo se rozdělilo na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku.
26. leden 1993 Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem nezavislé České republiky.
12. březen 1999 Česká republika vstoupila do NATO.
1. květen 2004 Česká republika se stala členem Evropské unie.
21. prosinec 2007 Vstup České republiky do Schengenského prostoru.

Česká Republika

/album/ceska-republika/karluv-most-jpg/
/album/ceska-republika/karluv-most-svetlo-jpg/
/album/ceska-republika/mosty-a-kominy-prazske-jpg/
/album/ceska-republika/prazske-veze-jpg/
/album/ceska-republika/prazsky-hrad-jpg/

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

www.centrum-ruske-diaspory,webnode.cz